ДО ЕВГЕНИ МАРИНОВ ФИЛЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ЕВГЕНИ МАРИНОВ ФИЛЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФИЛЕВ,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350733-07.11.2017 г. от заявител Мария Христова Димитрова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти: заличаване на сгради и нанасянето им като една сграда с адрес гр. Велико Търново, ул. „Първи май“ №8.

Изменението се изразява в заличаването на две сгради с идентификатор 10447.509.61.1 и 10447.509.61.3, нанасянето им като една сграда с проектен идентификатор 10447.509.61.5 и отразяване на два броя самостоятелни обекти в сграда с проектни идентификатори 10447.509.61.5.1, 10447.509.61.5.2. Корекцията се извършва въз основа на документ за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра инж. Елена Дончева Стоянова – гр. Велико Ттрново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-350733-07.11.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адресът на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-350733-07.11.2017 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти: заличаване на сгради и нанасянето им като една сграда с адрес гр. Велико Търново, ул. „Първи май“ №8, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР . За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

Дата на поставяне на таблото: 04.12.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 11.12.2017 г.

Длъжностно лице:.................................   /инж. Нели Костова/