ДО ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-253147-17.10.2014 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1126-07.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.509.1715, 68134.509.5052, 68134.509.7001, 68134.509.55, 68134.509.55.1, 68134.509.55.2, 68134.509.55.3, 68134.509.55.4, 68134.509.55.5, 68134.509.55.6, 68134.509.55.7, 68134.509.55.8, 68134.509.55.9, 68134.509.55.10, 68134.509.55.11, 68134.509.55.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-1126-07.02.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

                        НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 13.03.2018 г.