ДО ФИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА ФИКИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2019
ДО ФИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА ФИКИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-161460/11.04.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 157 том 2 рег. 570 дело 290 от 02.04.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в: заличаване на КОСТА НИКОЛОВ КОБУРОВ и вписване на АТАНАС АСЕНОВ АНГЕЛОВ И АНГЕЛ АСЕНОВ КОБУРОВ като собственици на поземлени имоти с идентификатори 03294.105.6, 03294.79.14;  заличаване на КОСТА НИКОЛОВ КОБУРОВ и вписване на АНГЕЛ АСЕНОВ КОБУРОВ като собственик на поземлени имоти с идентификатори 03294.36.16 и 03294.64.24, въз основа на представен Нотариален акт № 156 том 2 рег. 569 дело 289 от 02.04.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич;   заличаване на КОСТА НИКОЛОВ КОБУРОВ и вписване на АТАНАС АСЕНОВ АНГЕЛОВ като собственик на поземлен имот с идентификатор 03294.42.17,  въз основа на предствен Нотариален акт № 158 том 2 рег. 571 дело 290 от 02.04.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.07.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.07.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград