ДО: ФОТА ИЛИЕВА ДОНСКА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: ФОТА ИЛИЕВА ДОНСКА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпили заявление вх. № 01-108064- 11.04.2017г. /наш/ и 01-304778- 03.10.2017 г. от Елена Ангелова Николова като наследник на Ангел Желязков Донски, с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/30.01.2009 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на гр. Бургас,  състоящо се в нанасяне на нов обект кадастъра ПИ с проектен идентификатор 07079.653.831 с проектна площ 436 кв.м, адрес гр. Бургас, м. Брястите, трайно предназначение на територията Земедлска, начин на трайно ползване За земеделски труд и отдих, собственици АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ДОНСКИ и  ФОТА ИЛИЕВА ДОНСКА, съгласно приложения в преписката, н.а № 38, том V, дело 2127 от 04.04.1995 г., в следствие на което се променят на границите на ПИ с идентификатор 07079.653.464, заличава се ПИ 07079.653.474, нанасят на два нови обекти на кадастъра ПИ с проектни идентификатори 07079.653.832 и  07079.653.833, съгласно проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Д. Райков и скица – проект № 15-570241-14.11.2017 г. на СГКК Бургас.

 Предмет на промяната е нанасяне на частта от имот пл. № 191 кв. 9 по плана на м. Брястите, която не е отразена в плана на новообразуваните имоти на същата местност. правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 ЗКИР с цел отстраняване на грешка в  КККР на гр. Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР  гр.Бургас

В тази връзка като заинтересовани страни и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с преписката и да изразите писмено становище.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед за изменение на КККР  гр. Бургас, по реда на чл. 54, ал. 4 ЗКИР. 

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да

 се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 23.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 31.01.2018 г.