ДО Г-Н АЛИ КАДРИ ПЕХЛИВАН гр. Сърница 4633, ул. Васил Левски №1

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н АЛИ КАДРИ ПЕХЛИВАН
гр. Сърница 4633, ул. Васил Левски №1

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕХЛИВАН,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило писмо вх. № 07-4273-28.03.2017 г. от Началника на Общинска служба по земеделие - Доспат е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрения кадастрален регистър на недвижимите имоти на град Доспат.

Изменението се състои в заличаване на данните за собствеността и собственика на поземлен имот с идентификатор 23025.3.20 (имот с бивш номер 003020, местност Калайкоското) като собственост на наследниците на Хасан Халилов Календжиев (Събин Елинов Календжиев) предвид обстоятелството, че за същия няма постановено и влязло в сила решение за възстановяване право на собственост по чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В заявлението е посочено, че грешката при регистриране на данните е извършена в процеса на изготвяне на картата на възстановената собственост на землище гр. Доспат.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи констатираната грешка (акт удостоверяващ право на собственост върху имота), производството по отстраняването й ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 3-дневен срок от изтичане на предоставените Ви възможности по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ