ДО Г-Н АНГЕЛ СТОЙЧЕВ САРИЕВ гр. Велинград, пл. Македония №5

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н АНГЕЛ СТОЙЧЕВ САРИЕВ
гр. Велинград, пл. Македония №5

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САРИЕВ,

Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от  Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №01-303952-02.10.2017 г. от г-жа Елена Димитрова Сариева  и г-жа Василка Ангелова Сариева, е започнато производство по отстраняване на непълнота и грешка в одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Смолян, общ. Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в промяна на контура на жилищна сграда с идентификатор 67653.917.130.1, касаещо отразяване на пристройка, изградена от северната страна на основната жилищна сграда, за която има издадено разрешение за строеж №305/14.01.1980 г. и одобрен проект) както и нанасяне на схеми на самостоятелни обекти в жилищната сграда, описани в договор за делба от 01.09.1978 г. издаден от Районен съд- гр. Смолян, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената непълнота и грешка в КККР, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставените възможности по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК на всички заинтересувани лица.

 

   НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:10.11.2017 г.