ДО Г-Н АСЕН РАДЕВ НИЗАМОВ село Баните 4940, ул.Възход №8

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н АСЕН РАДЕВ НИЗАМОВ
село Баните 4940, ул.Възход №8

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИЗАМОВ,         

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-28961-24.01.2018 г. от г-н Тодор Витанов- ЧСИ рег.№918, е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Баните, община Баните, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне на схема на самостоятелен обект в жилищна сграда с идентификатор 44402.500.273.1 с адрес: с.Баните, ул.Възход №8 описан в нотариален акт № 109 том 7 дело 1469 рег. 1802 от 23.05.2007 г. издаден от Служба по вписванията  –Смолян, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената непълнота в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                      ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ 

 

 

Дата на поставяне на таблото:09.03.2018 г.