ДО Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВСКИ Канада

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
Канада

Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВСКИ,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№01-87086-12.03.2018 г. от г-жа Радка Ангелова Увалиева, г-жа Запрянка Вълканова Сиракова и г-н Георги Ангелов Сираков е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне верните границите на поземлен имот с идентификатор 67653.926.229 (пл. №1150, кв.104 по плана на гр.Смолян кв.Устово, одобрен със Заповед РД 1002/06.10.1980 г., в съответствие с притежаваните решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 5033 от 08.08.1992 г. и удостоверение №807/22.06.2001 г. издадено от Община Смолян, върху който е възстановена собствеността на Георги Аргиров Сираков), като с нанасянето му се променят границите с поземлени имоти с идентификатори 67653.926.228 (върху който е възстановена собствеността на Вашия наследодател Георги Николов Поповски) и поземлени имоти с идентификатори  67653.926.296, 67653.926.226, 67653.926.243, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

                                 НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ