ДО Г-Н МИНЧО ТРЕНДАФИЛОВ КЕХАЙОВ гр.Смолян 4700, ул. Миньорска №99

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н МИНЧО ТРЕНДАФИЛОВ КЕХАЙОВ
гр.Смолян 4700, ул. Миньорска №99

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕХАЙОВ,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-246494-11.08.2017 г. от г-жа Софка Трендафилова Луканова е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне на сграда с предназначение – гараж на един етаж, със застроена площ- 35 кв.м., в рамките на поземлен имот с идентификатор 67653.916.227  с адрес гр.Смолян ул.Заводска №34, съгласно представение документи и проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената непълнота в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                           ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото:05.10.2017 г.