ДО: Г-н Пламен Христов Найденов

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
Г-н Пламен Христов Найденов
бул. „ Демокрация ” № 55
гр. Враца

Публикация на:: 
Враца

        В Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца е постъпило Заявление вх. № 01-400221/30.12.2016г. от Иван Йотов – управител на фирма „МИ-ПЕТ“ООД. Искането е за промяна в Кадастралната карта  на гр. Враца. Промяната касае корекция на сграда с идентификационен номер 12259.1027.227.3 която е разположена в съсобствен поземлен имот с идентификационен номер 12259.1027.227.

                       Тъй като Вие сте заинтересовано лице във връзка с горното , на основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Ви уведомявам, че ще започне административно производство по Заявление вх. № 01-400221/30.12.2016г.

                  На основание чл.34, ал.1 и 3 от АПК, Ви уведомявам, че в 7 дневен срок от получаване  на настоящето писмо, ще Ви бъде осигурена възможност в сградата на СГКК – Враца на ул.” Христо Ботев ” № 46, ет.1 в гр. Враца да се запознаете с преписката, да преглеждате документите по същата, както и да си правите бележки и извадки. В същия срок следва също така да изразите становище по събраните документи, както и по направеното искане за изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър.

                  В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-400221/30.12.2016г. ще продължи процедурата по изменение на Кадастралната карта за имот с идентификационен номер 12259.1027.227.3.

 

                                                                                 С уважение,

                                                                                  инж. Стефан Митов

                                                                                  Началник СГКК – Враца                                                           

Изготвил:

Д.Роджева-мл.експерт АО