ДО Г-Н СТРАТИ СЪБЕВ ХАДЖИЕВ гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия № 131, вх.Г, ет.1, ап.1 Г-Н РУСКО СЪБЕВ ХАДЖИЕВ гр.Пловдив 4000, ул. Съединение №43 вх.A, ет.4, ап.16

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н СТРАТИ СЪБЕВ ХАДЖИЕВ
гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия № 131, вх.Г, ет.1, ап.1

Г-Н РУСКО СЪБЕВ ХАДЖИЕВ
гр.Пловдив 4000, ул. Съединение №43 вх.A, ет.4, ап.16

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№ 01-196945-29.06.2017 г. и вх.№01-231117-28.07.2017 г. от г-н Альоша Сабинов Устов, чрез пълномощник г-н Костадин Николов Узунов е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Девин, община Девин, област Смолян.

Изменението се състои в промяна на граница на поземлени имоти с идентификатори 20465.502.213 (УПИ III- 213  кв.56, по плана град Девин, описан в нотариален акт № 585 том 1 дело 1384 от 24.07.1975 г., издаден от Районен съд – Девин), с поземлен имот с идентификатор 20465.502.214, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                      ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:06.12.2017 г.