ДО Г-Н ТОДОР ДИМИТРОВ КАДЕЛКОВ гр. Пловдив 4000, ж.к.Тракия №105, вх.Б, ет.4, ап.10 Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАДЕЛКОВ гр. Пловдив 4000, ж.к.Тракия №105, вх.Б, ет.4, ап.10 Г-Н АНГЕЛ САВОВ САВОВ гр. Пловдив 4000, ул. Димитър Tалев №81, ет. 5, ап. 13

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н ТОДОР ДИМИТРОВ КАДЕЛКОВ
гр. Пловдив 4000, ж.к.Тракия №105, вх.Б, ет.4, ап.10

Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАДЕЛКОВ
гр. Пловдив 4000, ж.к.Тракия №105, вх.Б, ет.4, ап.10

Г-Н АНГЕЛ САВОВ САВОВ
гр. Пловдив 4000, ул. Димитър Tалев №81, ет. 5, ап. 13

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-58676-01.03.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2588-13.04.2017 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 83274.501.694 и 83274.501.696 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

        НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                            ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:11.05.2017 г.