ДО Г-ЖА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА гр.София 1680, ж.к. Бели Брези, бл.25, ап.45

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
гр.София 1680, ж.к. Бели Брези, бл.25, ап.45

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. №01-264924-28.08.2017 г. от г-н Атанас Николов Цветанов, е започнато производство по отстраняване на грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на Чепеларе, общ. Чепеларе, област Смолян.

Изменението се състои в обединяване на сгради с идентификатори 80371.240.1247.1 (основна жилищна сграда) и 80371.240.1247.2 (пристройка, изградена от северната страна на основната жилищна сграда, за която има издадено разрешение за строеж №8/21.08.1997г. и одобрен проект) и промяна на контура на самостоятелен обект в сграда представляващ втори жилищен етаж, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставените възможности по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК на всички заинтересувани лица.

 

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                           ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:05.10.2017 г.