ДО Г-ЖА ЕЛИНА ВАСИЛЕВА КАБАКЧИЕВА гр. Горна Оряховица, ул.Любен Каравелов №13

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА ЕЛИНА ВАСИЛЕВА КАБАКЧИЕВА
гр. Горна Оряховица, ул.Любен Каравелов №13

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпилото от Вас заявление вх. № 01-31570-25.01.2018г., подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР №18-895-31.01.2018 г., засягащо нанасяне на схеми на самостоятелни обекти в жилищна сграда с идентификатор 31111.35.77.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

                            НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                            ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

Изготвил:

Л.Кичукова

Младши експерт АО

Дата на поставяне на таблото:09.03.2018 г.