ДО Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА МИЛОВСКА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА МИЛОВСКА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Изм. ДВ бр. 49/2014 г.) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-55149-13.02.2018 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН СЕРДИКА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.509.52, район „Сердика”, Столична община.

Изменението в КРНИ е извършено на основание чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗКИР и представени документи за проведена отчуждителна процедура, приключила с депозирана сума по сметка за получаване от неустановен собственик, като се запазват данни за собственик СТОЛИЧНА ОБЩИНА с Акт за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписванията гр. София с вх. № 118, , том CXII, рег. 47503 от 11.08.2015 г.

и отписване на данни за собственик:

ИВАН ПЕТКОВ ДАНКИН, Нотариален акт вписан в Служба по вписванията гр.София  с вх. № 20 том LLXVII рег. 48340 дело 30629 от 27.07.2006 г. и Нотариален акт За допълнение на акт № 20 том LLXVII рег. 48340 дело 30629 от 27.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията гр.София  с вх. № 38 том IV рег. 1754 дело 1229 от 22.01.2013г.

ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА МИЛОВСКА, Нотариален акт вписан в Служба по вписванията гр.София  с вх. № 20 том LLXVII рег. 48340 дело 30629 от 27.07.2006 г. и Нотариален акт За допълнение на акт № 20 том LLXVII рег. 48340 дело 30629 от 27.07.2006 г., вписан в Служба по вписванията гр.София  с вх. № 38 том IV рег. 1754 дело 1229 от 22.01.2013г.

След изменението в КРНИ за поземлен имот с  идентификатор 68134.509.52, район „Сердика”, са записани следните данни за собствениците и актовете, от които те черпят правата си:

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА с Акт за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписванията гр. София с вх. № 118, , том CXII, рег. 47503 от 11.08.2015 г.

Съобщаване за извършената промяна съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗКИР, в който е предвидено изрично за случаи на изменение на данни по чл. 53, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, за измененията се съобщава на заинтересованите лица, които ако счетат че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

 

                                  НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 10.04.2018 г.