ДО Г-ЖА ФАНКА АСЕНОВА КЪЩЕВА гр.Златоград 4980, ул. Заря №7

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА ФАНКА АСЕНОВА КЪЩЕВА
гр.Златоград 4980, ул. Заря №7

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-198666-03.07.2017 г., подадена на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5535-01.08.2017 г., засягащо нанасяне на сграда с проектен идентификатор 31111.31.10.1 в рамките на поземлен имот с 31111.31.10, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

 

 Дата на поставяне на таблото:09.08.2017 г.