ДО: Г-ЖА ГАЛИНА ИВАНОВА КАЗАКОВА/ НИКОЛОВА ГР. ПЛЕВЕН ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ ГР. СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО: Г-ЖА ГАЛИНА ИВАНОВА КАЗАКОВА/ НИКОЛОВА
ГР. ПЛЕВЕН

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
ГР. СОФИЯ

Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 26, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-49686-08.02.2018 г. от ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта при условията на чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение, изразяващо се в нанасяне на нов имот- застроено дворно място по заснети на място граници/огради и съществуващите в имота сгради по данни от извършено геодезическо измерване на място, като изменението засяга поземлен имот с идентификатор 62579.146.1 по одобрената кадастрална карта на с. Рибарица, общ. Тетевен, съобразно приет проект за изменение и влязло в сила съдебно решение № 186/ 04.12.2017 г. на Районен съд- Тетевен.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на уведомлението на таблото, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението, като изразите съгласие или писмено становище/възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър регистър.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ..........................

                                          инж. Васил  кръстев

Дата на поставяне на таблото: 12.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.04.2018 г.

Длъжностно лице инж. Виолина Симеонова – ст. експерт „ГД”: .........................