ДО: Г-ЖА ЙОРДАНА МАРИНОВА НЕНОВА ДО: Г-ЖА ЖАНИНА БРУНЯ ДО: Г-Н ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
Г-ЖА ЙОРДАНА МАРИНОВА НЕНОВА

ДО:
Г-ЖА ЖАНИНА БРУНЯ

ДО:
Г-Н ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-115931-19.04.2017 г. от „ЕЛЕКТРОНЕН ЕНЕРГИЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта при условията на чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри,   Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. Ловеч, поповод прилагане на влязло в сила съдебно решение № 61/15.05.2017 г. по адм. дело № 286 по описа на съда за 2016 г., стартира  процедура по изменение на поземлени имоти с идентификатори 72343.500.1972 и 72343.500.1973, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, община Тетевен.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението, като изразите писмено становище/възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър регистър.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ..........................

                                          инж. десислава калчева

Дата на поставяне на таблото: 05.10.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 17.10.2017 г.

Длъжностно лице инж. Виолина Симеонова – ст. експерт „ГД”: