ДО Г-ЖА КАРАМФИЛКА БИСЕРОВА КОЛИБАРОВА гр.Смолян 4700, бул. България №15, ет.1, ап.2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА КАРАМФИЛКА БИСЕРОВА КОЛИБАРОВА
гр.Смолян 4700, бул. България №15, ет.1, ап.2

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-29528-03.02.2017 г., подадено на основание чл. 70, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1605-09.03.2017 г., засягащо промяна в границите на поземлени имоти с идентификатори 67653.140.47, 67653.912.15, 67653.912.16, 67653.912.101 и 67653.912.396, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Aдминистративен съд  гр. Смолян, чрез СГКК  гр. Смолян.

      НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

     ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Изготвил:

Л. Кичукова – Младши експерт АО

 

Дата на поставяне на таблото:14.03.2017 г.