ДО: Г-ЖА МАРГАРИТА МАРИНОВА НЕЙКОВА от ГР. СОФИЯ ДО: Г-Н БОРИСЛАВ МАРИНОВ НЕЙКОВ ГР. СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: Г-ЖА МАРГАРИТА МАРИНОВА НЕЙКОВА от ГР. СОФИЯ

ДО: Г-Н БОРИСЛАВ МАРИНОВ НЕЙКОВ
ГР. СОФИЯ

Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-28223-31.01.2018 г. от ОБЩИНА ТЕТЕВЕН въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта при условията на чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. Ловеч, е стартирана процедура по нанасяне на изграждаща се улица „Люляк“ в кв. Пладнището на гр. Троян по извършено отчуждаване през 2015 г. на частите от имотите попадащи в улицата, като изменението засяга поземлени имоти с идентификатор 72343.502.22, 72343.502.23, 72343.502.108, 72343.502.24, 72343.502.25, 73198.502.109, 72343.502.27, 72343.502.5074 и 72343.502.113 по одобрената кадастрална карта на гр. Тетевен, със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на уведомлението на таблото, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението, като изразите съгласие или писмено становище/възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър регистър.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ..........................

                                          инж. Васил  кръстев

Дата на поставяне на таблото: 09.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.03.2018 г.

Длъжностно лице инж. Виолина Симеонова – ст. експерт „ГД”: .........................