ДО Г-ЖА МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА гр. Пловдив, бул.Свобода №46, ет.6, ап.18

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
Г-ЖА МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
гр. Пловдив, бул.Свобода №46, ет.6, ап.18

Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМA ГОСПОЖO ПЕТРОВА,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-121180-04.04.2018 г. от Кмета на Община Смолян е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 67653.920.950 и 67653.920.951, в рамките на поземлен имот с идентификатор 67653.920.158 (съгласно решение № 435 от 31.07.2002 г. на Общински съвет гр.Смолян е открита процедура по отчуждаване на част от пл. №2551 по плана на кв.Райково гр.Смолян, одобрен със Заповед №290/10.04.1980 г., участва в улична регулация, описан в договор №63 том 2 рег.№1377 от 18.11.2002 г., на Районен съд Смолян), останалата част от поземлен имот с идентификатор 67653.920.158 се присъединява към поземлен имот с идентификатор 67653.919.464 /общинска публична собственост/ и проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

                                  НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:15.05.2018 г.