ДО: Г-жа Михаела Венциславова Атанасова ул.”Христо Максимов” № 49, вх. Б, ет.3, ап.12 гр.София Г-жа Марчела Жорж Петкова ул. „Цар Самуил” № 607, вх. А, ет.2, ап.8 гр.София

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО:

Г-жа Михаела Венциславова Атанасова
ул.”Христо Максимов” № 49, вх. Б, ет.3, ап.12
гр.София

Г-жа Марчела Жорж Петкова
ул. „Цар Самуил” № 607, вх. А, ет.2, ап.8
гр.София

Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

             На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че с протокол  № 21-179 - 21.02.2018г. на   СГКК Софийска област са приети кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри   на  обект – „Поземлен имот с идентификатор 52012.963.14, в.з. „Побит камък“, землище на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област”, собственост на наследниците на Венцислав Георгиев Атанасов ,открито производство със Заповед № 18-8429-08.11.2017г. на Началника на СГКК Софийска област.

            Материалите са на разположение в СГКК Софийска област.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да направите  справка по приетите кадастралната карта и кадастралните регистри в СГКК Софиийска област, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

 

 

   Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.04.2018г.

 

 

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

 

                     Началник на Службата по геодезия,
картография и кадастър  СОФИЙСКА ОБЛАСТ: ..............................................

                                                                                    /инж.Светломира Славова/