ДО Г-ЖА СИЙКА СТОЕВА ИЛИЕВА гр. Велико Търново, ул.Полтава №7, вх. Д, ет.7, ап.14

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА СИЙКА СТОЕВА ИЛИЕВА
гр. Велико Търново, ул.Полтава №7, вх. Д, ет.7, ап.14

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-104687-07.04.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4156-12.06.2017 г., засягащо промяна в границата на поземлени имоти с идентификатори 73105.501.1, 73105.501.22, 73105.501.23 и 73105.501.592.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

 

                                   НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                  ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:11.07.2017 г.