ДО Г-ЖА СИЙКА СТОЕВА ИЛИЕВА гр. Велико Търново, ул.Полтава №7, вх. Д, ет.7, ап.14 Г-ЖА БОРЯНА ИЛИЕВА СТАМБОЛОВА гр. София, бул. Братя Бъкстон №27, вх. Б, ет.12, ап.32

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА СИЙКА СТОЕВА ИЛИЕВА
гр. Велико Търново, ул.Полтава №7, вх. Д, ет.7, ап.14

Г-ЖА БОРЯНА ИЛИЕВА СТАМБОЛОВА
гр. София, бул. Братя Бъкстон №27, вх. Б, ет.12, ап.32

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАМБОЛОВА,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-104687-07.04.2017 г. от г-н Георги Николов Чуртов е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на село Триград, община Девин, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне верните граници на поземлен имот с идентификатор 73105.501.592 (съответстващ на бивш пл. №374, описан в нотариален акт № 64 том 1, вх. рег. №175, дело №149 от 09.05.2001 г., на Районен съд гр.Девин), като с нанасянето му се изменят поземлени имоти с идентификатори 73105.501.22, 73105.501.23 и 73105.501.1, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

     НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                           ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:18.05.2017 г.