ДО Г-ЖА СНЕЖАНА СТЕФАНОВА РИЙХЕ гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88 Г-Н ГРИГОР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88 Г-ЖА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
Г-ЖА СНЕЖАНА СТЕФАНОВА РИЙХЕ
гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

Г-Н ГРИГОР СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ
гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

Г-ЖА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА ДАМЯНОВА
гр.София, ж.к. Връбница-1, №530, вх.Г, ет.6, ап.88

Г-Н ЗДРАВКО БИСЕРОВ АВРАМОВ
гр.Пловдив, ул. Петко Войвода №17, ет.3, ап.9

Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-81309-07.03.2018 г. от г-жа Дафинка Бориславова Андреева, г-н Данчо Здравков Аврамов, г-н Момчил Бориславов Илиев и г-жа Светла Алекдандрова Андреева, чрез пълномощник г-н Красимир Здравков Аврамов е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Девин, община Девин, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне на три броя сгради в рамките на поземлен имот с идентификатор 20465.598.5, местността „Парна“ гр.Девин /съсобственост на Вашия наследодател Ибраим Ахмед Баргански, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост в стари реални граници №5 от 19.02.1996г., издаден от ОСЗГ-Девин/, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

 

служба по геодезия, картография и кадастър смолян

 

гр. Смолян 4700, бул. “България” №69

тел./факс: 0301/63101;63100    e-mail: smoljan@cadastre.bg

 

 

 

 

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената непълнота в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

 

 

 

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                           ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ