ДО Г-ЖА СВЕТЛА АНТИМОВА БЕРОВА гр.Смолян 4700, ул. Червена скала № 28

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА СВЕТЛА АНТИМОВА БЕРОВА
гр.Смолян 4700, ул. Червена скала № 28

Публикация на:: 
Смолян

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕРОВА,

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по постъпилото заявление вх. № 01-102353-06.04.2017 г. от Кмета на Община Смолян, подадено на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти №18-4225-14.06.2017г. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на съществуващ общински път в местността Янкова чука, с което се засягат поземлени имоти с идентификатори 67653.516.7, 67653.200.9, 67653.516.12, 67653.202.3 и 67653.202.519.

Съгласно чл.53б, ал.7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр.Смолян, чрез СГКК – Смолян.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Изготвил:

Л.Кичукова –Младши експерт  АО

 

Дата на поставяне на таблото:12.07.2017 г.