ДО Г-ЖА ВАСКА ХРИСТОВА РАЧЕВА гр. Варна 9000, ул. Хан Крум №23, ет.5, ап.9

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА ВАСКА ХРИСТОВА РАЧЕВА
гр. Варна 9000, ул. Хан Крум №23, ет.5, ап.9

Публикация на:: 
Смолян

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЧЕВА,              

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал.1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-151727-22.05.2017 г. от г-жа Елена Анастасова Стоева, г-жа Румяна Анастасова Паева и г-жа Радка Николова Падешева е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в нанасяне границите на поземлен имот с идентификатор 67653.917.481 (пл.№1704, УПИ I, кв.142 по плана на гр.Смолян), като с нанасянето му се изменя границата с поземлен имот с идентификатор 67653.917.479, съгласно представените документи и проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването и ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                     ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото:12.07.2017 г.