ДО Г-ЖА ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА гр.Девин 4800, ул. Техеран №31

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА
гр.Девин 4800, ул. Техеран №31

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИСЬОВА,

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-338203-02.11.2016 г. от г-н Андон Сивков Кисьoв, е започнато производство по отстраняване на непълноти и грешки в одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на село Стойките, община Смолян, област Смолян.

Изменението се състои в промяна в границата на поземлен имот с идентификатор 69345.103.103 (УПИ VI-452, кв.21, мах.Гращица, село Стойките) с поземлени имоти с идентификатори 69345.103.102 и 69345.103.104, съгласно проект изготвен от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения.

При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установените непълноти и грешки в КККР, производството по отстраняването им ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставената Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

 

 

            НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                       ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ 

 

Дата на поставяне на таблото:13.04.2017 г.