ДО ГАЛИНА СТЕФАНОВА ИГНАТОВА Ж.К. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ 1 ВХ.А ЕТ.4 АП.12 ГР. СЕВЛИЕВО 5400

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ГАЛИНА СТЕФАНОВА ИГНАТОВА
Ж.К. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ 1 ВХ.А ЕТ.4 АП.12
ГР. СЕВЛИЕВО 5400

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИГНАТОВА,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-51468-09.02.2018 г. от заявител „БУЛМАРК“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатор 36837.501.315,  36837.501.310, 36837.501.313 и 36837.501.1445 -улица, с адрес: гр. Килифарево, ул. “Марин Яламов” № 2,  ул. “Петко Ахчиев” № 27 и ул. „Цветарска“.

Изменението се изразява в промяна границата между имоти с идентификатори 36837.501.315 и съседните 36837.501.310, 36837.501.313 и 36837.501.1445- улица. Изменение контура на сградата в ПИ 36837.501.315, грешно нанесена като две отделни сгради.  Корекцията се извършва въз основа на документ за собственост, геодезическо заснемане, проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра  „КАДАСТЪР-СИ“ ЕООД.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-51468-09.02.2018 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адресът на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-51468-09.02.2018 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатор 36837.501.315,  36837.501.310, 36837.501.313 и 36837.501.1445 -улица, с адрес: гр. Килифарево, ул. “Марин Яламов” № 2,  ул. “Петко Ахчиев” № 27 и ул. „Цветарска“.

         На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.  

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

Дата на поставяне на таблото: 09.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.03.2018 г.