До: ГАЛЯ НИКОЛОВА ПОЛИМЕНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ГАЛЯ НИКОЛОВА ПОЛИМЕНОВА

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01-271103 - 01.09.2017г., подадено от  КАЛИЯ СТОЯНОВА КОЛИЧКОВА, с което е поискано отстраняване на грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение отразяването на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.620.153.1. Сградата е с административен адрес гр.Бургас, ул.Шар планина №23. Искането е да се коригират границите на самостоятелни обекти на пети жилищен етаж с идентификатори 07079.620.153.1.10 (среден)  и 07079.620.153.1.11 (ляв). За самостоятелен обект 07079.620.153.1.11 искането е да се заличи вписаната като собственик ГАЛЯ НИКОЛОВА ПОЛИМЕНОВА с документ нотариален акт № 165 от 1997г. и да се впише собственост в лицето на АТАНАС ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ съгласно представеният нотариален акт № 125, том 16, рег.№ 4258, дело 5118 от 13.06.1997г., издаден от Нотариус при Бургаски районен съд.

Искането за изменение е отразено в Схеми-проект № № 15-510403-17.10.2017г.; 15-511050-18.10.2017г. ,  издадени от СГКК Бургас.

След справка с наличните вписвания в кадастралния регистър за засегнатите от изменението самостоятелни обекти и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като заинтересовани лица и собственици, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти.

В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед във връзка с чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас по отношение на цитираните имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2017 г.