ДО ГАНЧО СТЕФАНОВ ГАНЧЕВ СТЕФАНКА СТЕФАНОВА САРАФОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГАНЧО СТЕФАНОВ ГАНЧЕВ
СТЕФАНКА СТЕФАНОВА САРАФОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-344347-01.11.2017г. от МАРГАРИТА СТОИЧКОВАСАРАФОВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор  68134.408.138, с адрес: гр. София, район Оборище, област София.

Изменението се изразява в разделяне на поземлен имот с идентификатор  68134.408.138 по скица-проект № 15-616754-05.12.2017г., нанася се поземлен имот пл. №161, кв.134 по плана на м. „Подуене-центъра-Ботевградско шосе“, и се извършва въз основа на Протокол за съдебна делба подело №8390/1986г., вписано в книгите за вписване №239, т.9, вх. рег.№15851 от 07.07.1986г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност в приемното време на СГКК София в дните: понеделник и петък от 10,30 ч. до 12,30 ч. да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-344347-01.11.2017 г. в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №01-344347-01.11.2017 г.,  СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.408.138, с адрес: гр. София, район Оборищеа, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

Приложение: Копие на Скица – проект.                                                                                                                                                                        

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.02.2018г.