ДО ГАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА СТОЯН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

СТОЯН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ

Публикация на:: 
Бургас

Относно: Заличаване на самостотелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 67800.502.315.1.1 и 67800.502.315.1.2, и нанасяне на нови СОС с идентификатори 67800.502.315.1.3, 67800.502.315.1.4 и 67800.502.315.1.5

 

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК-гр.Бургас е постъпило заявление с вх.№01-162883-01.06.2017, подадено от Кера Стоянова Славова, с което желаe да бъде променена влезлата в сила кадастрална карта и кадастрален регистър /КККР/ на гр.Созопол, община Созопол, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, по отношение на СОС с идентификатори 67800.502.315.1.1 и 67800.502.315.1.2 (;гр. Созопол, ул.„Вихрен“ № 25). Искането е за поправка на посочените СОС в съответствие с документите за собственост.

Промяната на кадастралната карта се извършва на основание чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и се състои в заличаване на СОС с идентификатори 67800.502.315.1.1 и 67800.502.315.1.2 и нанасяне на три нови СОС с идентификатори 67800.502.315.1.3, 67800.502.315.1.5 на първи етаж и 67800.502.315.1.4 на две нива, съответно на втори и трети етаж, и се добавят прилежащите части към тях.

След извършена проверка в кадастралния регистър на СОС с идентификатори 67800.502.315.1.1 и 67800.502.315.1.2 се установи, че в СОС с идентификатор 67800.502.315.1.1 са вписани Стоян Найденов Стоянов и Ганка Петкова Стоянова с документ за собственост – Нотариален акт № 111 том 16 рег. 6346 дело 3827 от 30.07.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Бургас, а в СОС с идентификатор 67800.502.315.1.2 е вписана Кера Стоянова Славова, без документ за собственост.

За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да Ви заличим като собственици от самостоятелен обект с идентификатор  67800.502.315.1.1 и да Ви впишем като собственици в новия СОС с идентификатор 67800.502.315.1.3, отговарящ на действителното разположение на апартамента Ви, а Кера Стоянова Славова да впишем в 67800.502.315.1.5, представляващо стълбище на първи етаж и в 67800.502.315.1.4 (апартамент на втори и трети етаж).

С оглед на изложеното и на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.1 и ал.3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, /поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК/ да се запознаете с исканото изменение и в случай на желание да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Созопол по отношение на СОС с идентификатори 67800.502.315.1.1 и 67800.502.315.1

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017

 

Дата на сваляне от таблото: 21.08.2017