ДО: ГЕНО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО: ГЕНО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление вх. № 01- 135328-09.05.2017г. /наш/ от Панайотка Кръстева Генова, като наследница на Киро Тодоров Генов, с искане за промяна на одобрената със заповед РД-18-9/30.01.2009 г.  на Изпълнителния директор на АГКК КККР на гр. Бургас,  състоящо се в  промяна на границите на ПИ с идентификатори 07079.820.968, 07079.820.876, 07079.820.875, 07079.820.874 и  07079.820.873,  нанасяне на нов обект на кадастъра ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1459, съгласно  проект за изменение изработен от правоспособното по ЗКИР лице инж. Цв. Иванова. Правното основание на административното производство е в чл. 51, ал. 1, т.2 ЗКИР и искането е за привеждане на границите на ПИ 07079.820.875 и 07079.820.874 към границите на УПИ ХХ -504 и УПИ ХХV- 504 кв. 58 кв. Сарафово.   ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1459 е с трайно предназначение урбанизирана територия, НТП За второстепенна улица, собственост на ГЕНО ТОДОРОВ ТОДОРОВ, съгласно  Нотариален акт № 98 том 1 рег. 206 дело 207 от 17.05.1979г., издаден от Районен съд-гр.Бургас и КИРО ТОДОРОВ ГЕНОВ, съгласно Нотариален акт № 243 том 1 рег. 371 дело 454 от 17.11.1978г., издаден от Районен съд-гр.Бургас, съгласно скица – проект № 15-421769-30.08.2017 г.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на КККР гр.Бургас.

В тази връзка като заинтересовани страни и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК) да се запознаете с преписката, да представите документите си за собственост и да изразите писмено становище.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на заповед за изменение на КККР гр. Бургас, по реда на чл. 54, ал. 4 ЗКИР. 

            На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Дата на поставяне на таблото: 05.10.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.10.2017 г.