ДО ГЕОРГИ БОГДАНОВ БОШНАКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГЕОРГИ БОГДАНОВ БОШНАКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление с рег. № 07-6198-12.05.2017 г. от АСЯ КРЪСТЕВА, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЧРЕЗ АДВ. ХРИСТИНА СТОЯНОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, в срока за отговорности за дефекти на кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Изгрев“ с изработен проект за изменение от изпълнителя по договора, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.800.2029, 68134.800.1901, 68134.800.423, 68134.800.422, 68134.800.421, 68134.800.420, район „Изгрев“, Столична община.

Изменението се извършва по скица – проект № 15-446761-14.09.2017 г. и се състои в промяна в границите между имотите в съответствие с границите на УПИ XIV-422, кв. 51 по плана на гр. София, местност „Изток-Юг“, одобрен със заповед № РД-09-26/31.01.2002 г., решение от 05.03.2012 г. на СГС по гр.д. № 17458/2009 г., документ за собственост и съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност в приемното време в дните: понеделник и петък от 10.30 ч. до 12.30 ч., да се запознаете с документите към заявление с рег. № 07-6198-12.05.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление с рег. № 07-6198-12.05.2017 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.800.2029, 68134.800.1901, 68134.800.423, 68134.800.422, 68134.800.421, 68134.800.420, район „Изгрев“,  Столична община, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Копие на скица – проект.                                                                                                              

 

                                   НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 14.11.2017 г.