Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Адрес: град Пловдив, ул. „Прослава“ № 28

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
Адрес: град Пловдив, ул. „Прослава“ № 28

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-379802-07.12.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-73-04.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.512.163.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Заповед № 18-73-04.01.2017 г.

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                          / инж. Никола Бадев /

Дата на поставяне на таблото:  13.03.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      28.03.2017г..