Дo: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВ СТОЯН ДОНЧЕВ ЗДРАВКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВ
СТОЯН ДОНЧЕВ ЗДРАВКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-176694-14.06.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за отказ на изменение КККР № 18-908-08.02.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 14831.6517.101, 14831.6518.37, 14831.6517.1, 14831.6517.104, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-908-08.02.2017 г.

2. Копие на скица-проект № 15-403298-16.08.2016 г.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

               ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 15.03.2017 г.