До: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАШОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАШОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ЗЛАТИНА ДИМОВА ДЕЛИБАЛТОВА е подала пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-30567-25.01.2018 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-92/12.12.2015г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на кв. Ветрен, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 07079.702.602 и 07079.702.910. Целта на изменението е отразяване в КККР на границите на ПИ 007079.702.910  в съответствие с границите на УПИ III-369, кв.50 по регулационния план на кв. Ветрен, гр. Бургас, с което се засягат границите на ПИ 07079.702.910, съобразно приложените към заявлението документи и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице и съгласно скица - проект № 15-69755-05.02.2018 г. на СГКК Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на кв. Ветрен, гр. Бургас по отношение на ПИ 07079.702.602 и 07079.702.910. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на кв. Ветрен, гр. Бургас по отношение на по отношение на  цитираните поземлени имоти.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 16.03.2018 г.