ДО ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ ЙОВЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ ЙОВЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-107422-12.04.2016г. от Христо Ангелов Кръстанов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  12084.2700.2042, 12084.2700.2041, 12084.2700.1226 и 12084.2700.855, с адрес: с. Волуяк, район Връбница, област София.

Изменението се изразява в промяна в границите между поземлени имоти 12084.2700.2042, 12084.2700.2041, 12084.2700.855 и поземлен имот 12084.2700.1226 по скица-проект № 15-274656-08.06.2016г., изменя се границата между поземлени имоти 12084.2700.2042, 12084.2700.2041, 12084.2700.855 и поземлен имот 12084.2700.1226 в съответствие с границата между имоти пл. №2041, кв.67, пл. №2042, кв.67, пл. №855, кв.67 и имот пл. №1226, кв.67 по план на м. с. Волуяк-гарата, район Връбница одобрен със заповед №РД-09-340/02.08.2007г. и се извършва въз основа на Нотариален акт № 153 том LLXIX дело 23622 от 12.11.1996г., издаден от Нотариус при Софийска нотариална служба към Софийски районен съд и Нотариален акт № 116 том LLLXXVIII рег. 106673 дело 74860 от 27.12.2007г., издаден от Служба по вписванията гр. София.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-107422-12.04.2016г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-107422-12.04.2016г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  12084.2700.2042, 12084.2700.2041, 12084.2700.1226 и 12084.2700.855, с адрес: с. Волуяк, район Връбница, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.                                                                                       

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 10.08.2017 г.