ДО Георги Колев Желязков гр.Свиленград, п.к.6500 ул."Княз Борис I" № 19 ДО Огнянка Атанасова Желязкова гр.Свиленград, п.к.6500 ул."Княз Борис I" № 19 ДО Анастасия Тодорова Бутракова гр.Свиленград, п.к.6500 ул."Княз Борис I" № 17 ДО Веселина Яков

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
Георги Колев Желязков
гр.Свиленград, п.к.6500
ул."Княз Борис I" № 19

ДО
Огнянка Атанасова Желязкова
гр.Свиленград, п.к.6500
ул."Княз Борис I" № 19

ДО
Анастасия Тодорова Бутракова
гр.Свиленград, п.к.6500
ул."Княз Борис I" № 17

ДО
Веселина Якова Георгиева
гр.Свиленград, п.к.6500
ул."Княз Борис I" № 17

ДО
Маргарита Якова Тончева
гр.София, п.к.6300
ж.к."Красна поляна" бл.26В
вх.А, ет.6, ап.15

Публикация на:: 
Хасково

Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Хасково, в изпълнение изискването на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, в сила от 13.01.2017г., Ви уведомяваме, че на основание чл.53а, ал.1, т.1 от ЗКИР, в изпълнение на съдебно решение № 313 / 03.12.2013г. на Свиленградски Районен съд, влязло в сила на 31.10.2014г., вписано в Служба по вписванията–гр.Свиленград под № 5, т.186, вх.рег.3862, дв.вх.рег.3859/21.07.2015г., е извършено изменение на КККР на гр.Свиленград, относно поземлени имоти с идентификатори 65677.701.1078 и 65677.701.1079.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:………………………

/инж.Валентина Трайкова/

ОБЯВЯВА СЕ В САЙТ ЗА : ВЕСЕЛИНА ЯКОВА ГЕОРГИЕВА

                                               АНАСТАСИЯ ТОДОРОВА БУТРАКОВА

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО: 09.11.2017 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛО: 17.11.2017 г.