ДО ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ гр. Варна, ул. Яне Сандански № 1, вх. Д, ет.6 ап. 37 ДО СМИЛЕНА ХРИСТОВА ПОПОВА гр. Варна, ул. Д-р Басанович № 25, ет. 8 ап. 24

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ
гр. Варна, ул. Яне Сандански № 1, вх. Д, ет.6 ап. 37
ДО
СМИЛЕНА ХРИСТОВА ПОПОВА
гр. Варна, ул. Д-р Басанович № 25, ет. 8 ап. 24

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на разпоредбата на чл. 53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх.№ 01-135621-09.05.2017 г., подадено на основание чл. 58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г., СГКК Добрич започва производство по изменение на КККР, засягащо поземлени имоти с идентификатори 72693.501.307, 72693.501.172, 72693.501.89 и 72693.504.4073 по кадастралната карта на с. Топола, община Каварна, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на ограничено вещно право.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в 7-дневен срок от поставяне на настоящото уведомление на таблото на СГКК Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с проекта за изменение. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права. При непредставяне в посочения срок на становище, процедурата за изменение продължава по законоустановения ред.

На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Дата на поставяне на таблото: 12.07.2017 г.           

 

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ....................................

                                                                                              / инж.Веселин Атанасов/