ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ АНТОАНЕТА КИРИЛОВА КОЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ
АНТОАНЕТА КИРИЛОВА КОЛЕВА

Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-382169-30.11.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-458-16.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447.508.207.2.5, 10447.508.207.2.6, 10447.508.207.2.7, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-458-16.01.2018 г.

 

 

Дата: 13.02.2018 г.                            Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                 / инж. Весела Тодорова /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.02.2018 г. 

Дата на сваляне от таблото: 28.02.2018 г.

 

 

 

Длъжностно лице:........................................

                    /Н. Джутева  - мл. експерт АО/