До: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ До: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
До: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че АНГЕЛ НИНОВ НАУМОВ е подал пред СГКК – Бургас заявление вх. № 01-164519-02.06.2017 г., с което желае да бъде променен одобрения със заповед № РД-18-39/27.07.2015 г. на Изп. Директор на АГКК, кадастрален регистър към кадастралната карта на с. Черни връх, общ. Камено, област – Бургас, по отношение на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 80916.501.177, като за него бъдат допълнени като собственици в регистъра – Наследници на ТОДОР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ, на основание представен нотариален акт №122, т. 4, д. 1765 от 04.08.1966 г. на Бургаски народен съд.

Към заявлението са представени следните документи:, нотариален акт №122, т. 4, д. 1765 от 04.08.1966 г. на Бургаски народен съд , нотариален акт №117, т. 6, д. 1976 от 27.08.1966 г. на Бургаски народен съд, извадка от рег. план на с. Черни връх от 1926 г, извадка от действащия ПУП на с. Черни връх от 1983 г., удостоверение за наследници на ТОДОР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ № 190-21.11.2016 г.

По влязлата в сила КККР на с. Черни връх, с поземлен имот с идентификатор 80916.501.176 е записан в КР със следните данни: площ 1052 кв.м., НТП –незастроен имот за жилищни нужди, вид територия – урбанизирана, стар № УПИ VIII-177, кв.33, като е записан в КР като собственост на: ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, за 1/2 ид.ч. от правото на собственост с документ - нотариален акт № 105 том 6 рег. 2428 дело 1349 от 18.03.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА – БУРГАС и ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТКОВ, за 1/2 ид.ч. от правото на собственост с документ - нотариален акт № 105 том 6 рег. 2428 дело 1349 от 18.03.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - БУРГАС.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КРНИ на с. Черни връх по отношение на поземлен имот с идентификатор 80916.501.177. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло и в електронната страница на АГКК)  да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва промяна на КРНИ на с. Черни връх по отношение на  поземлен имот с идентификатор 80916.501.177, изразяваща се в допълване на собственик  в същия.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.11.2017 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 17.11.2017 г.