ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ РИЗОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ РИЗОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление, с рег. № 01-374823/28.12.2015 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Славка Николова Янева, Пенка Илиева Тойтова и Никола Илиев Ризов, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в коригиране границата на поземлен имот с идентификатор 65334.202.12 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 65334.202.98 на основание  проведени процедури по помощен кадастарален план, Удостоверение по чл.13, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ № 6/21.12.2016 г. и скица № 633/21.12.2016 г., издадени от Община сандански, Решение № 01А/О от 18.07.2017 г. на ОСЗ Сандански и разработка на правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото и обявяването му на ел. страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото:  06.10.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 17.10.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова /Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград