До: ГЕОРГИ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ До: КАЛИНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА До: НИКОЛИНА ВЪЛКОВА ПЕЙКОВА До: НИКОЛИНА Г. НЕЙКОВА До: РАДОСЛАВ Г. НЕЙКОВ До: КОЛЬО НИКОЛОВ КОЛЕВ До: ГОЧО НИКОЛОВ ГОРБАНОВ До: ИВАН ГОЧЕВ ГОРБАНОВ До: НИКОЛАЙ ГОЧЕВ ГОРБАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ГЕОРГИ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ

До:
КАЛИНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА

До:
НИКОЛИНА ВЪЛКОВА ПЕЙКОВА

До:
НИКОЛИНА Г. НЕЙКОВА

До:
РАДОСЛАВ Г. НЕЙКОВ

До:
КОЛЬО НИКОЛОВ КОЛЕВ

До:
ГОЧО НИКОЛОВ ГОРБАНОВ

До:
ИВАН ГОЧЕВ ГОРБАНОВ

До:
НИКОЛАЙ ГОЧЕВ ГОРБАНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-366855-20.11.2017 г., подадено на основание чл.56, ал.1 и чл.58, ал.3  от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ бр. 4/13.01.2017 г.),е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9123-29.11.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 40909.105.108, 40909.105.108.1, 40909.105.108.1.1, 40909.105.108.1.2, 40909.105.108.1.3, 40909.105.108.2, 40909.105.163, 40909.105.163.1, 40909.105.163.1.1, 40909.105.163.1.2, 40909.105.163.1.3, 40909.105.163.2, 40909.105.163.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1.  Заповед № 18-9123-29.11.2017 г.
При необходимост, на основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Кърджали и да се публикува на електронната страница на АГКК.

Дата: 29.11.2017 г.                                                                                         Началник на СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………