До: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЧАНЕВ гр. Ямбол, ул. „КОНАСТАНТИН ИРЕЧЕК” № 5 ет. 2 ап. 5 НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЧАНЕВА гр. Ямбол, ул. „КОНАСТАНТИН ИРЕЧЕК” № 5, ет. 2, ап. 5 МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА гр. Ямбол, ул. „ВОЛГА” № 2, ЕТ. 2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЧАНЕВ гр. Ямбол, ул. „КОНАСТАНТИН ИРЕЧЕК” № 5 ет. 2 ап. 5
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЧАНЕВА гр. Ямбол, ул. „КОНАСТАНТИН ИРЕЧЕК” № 5, ет. 2, ап. 5
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА гр. Ямбол, ул. „ВОЛГА” № 2, ЕТ. 2

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-37569/04.12.2017г. по писмо с изх. № 2801-19790/01.12.2017 г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.535.3, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Бузлуджа” №13.

Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС №2752 вх. рег. №9025, том 26 от 28.11.2017г., вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /