До: Георги Василев Джамбазов Адрес: град Асеновград, ул. "Патриарх Евтимий" № 22

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: Георги Василев Джамбазов
Адрес: град Асеновград, ул. "Патриарх Евтимий" № 22

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-67036-09.3.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Тодор Христов Стамов - пълномощник на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Асеновград за сграда 00702.517.189.1, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

В 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените в заявлението, СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменението на КККР и отново ще бъдете уведомени за приключване на процедурата.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  17.05.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      25.05.2017г..