До: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ гр. Бургас, ул. "Цар Калоян" №54 ет.3, ап.11 ГЕОРГИ БОНЕВ ХРИСТОВ гр. Ямбол, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 7, вх. Д, ет.2, ап. 4 БОНЬО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ гр. София, ул. "Цар Асен" №35 ет.2, ап.6

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ гр. Бургас, ул. "Цар Калоян" №54 ет.3, ап.11
ГЕОРГИ БОНЕВ ХРИСТОВ гр. Ямбол, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 7, вх. Д, ет.2, ап. 4
БОНЬО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ гр. София, ул. "Цар Асен" №35 ет.2, ап.6

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-27544/27.09.2017г. по писмо с изх. № 2801-15660/26.09.2017 г. от ОБЩИНА ЯМБОЛ, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.528.204, с адрес: гр. Ямбол, ул.”Крушево” №16.

Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да представите документи за собственост, доказателства и др. документи за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, да правите писмени искания и обосновани възражения.

В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7, ет.2, стая 201 /бившата проектантска организация/, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, тел./факс 046/663217, e-mail: jambol@cadastre.bg.  

При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред.

/Моля, заинтересованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./   

 

 

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                  / инж. Р. Христова /

 

МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  08.11.2017 г.