До: ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ Адрес: гр. София жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41 До: ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ Адрес: гр. София жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41 До:СЕВДАЛИНА ЕВЛОГИЕВА ПРОТОГЕРСКА Адрес:гр. София, ж-к"Люлин" № 349, в

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До: ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ
Адрес: гр. София
жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41
До: ДИМИТЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОТОГЕРСКИ
Адрес: гр. София
жк"Люлин" № 349, ет. 9, ап. 41
До:СЕВДАЛИНА ЕВЛОГИЕВА ПРОТОГЕРСКА
Адрес:гр. София,
ж-к"Люлин" № 349, вх. А, ет. 9, ап. 41
До: ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПРОТОГЕРСКА
Адрес: гр. Кюстендил,
ул. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ № 21,
вх.А, ет.5,ап.15
До: АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА ПРОТЕГЕРСКА
Адрес: гр. Кюстендил,
ул. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ № 21,вх.А, ет. 5, ап. 15
До: БОГОМИЛ ПЕТРОВ ПРОТОГЕРСКИ
Адрес: гр. Кюстендил,
ЖК"ЗАПАД" № 89, вх. А, ет. 4, ап. 1
До: ВЕНЕТА ПЕТРОВА ТАСЕВА
Адрес: гр. Кюстендил
ул. ЦАР ПЕТЪР № 11, ет 10, ап. 37

Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-59915-15.02.2018 г. от РАЙЧО ВАСИЛОВ РАДКОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил, придружено от проект за изменение (изготвен от инж. Сашо Ангелов), е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил за поземлени имоти с идентификатори 41112.503.490 и 41112.503.491 с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър” № № 74-74А.

Изменението се изразява в заличаване на имоти 41112.503.490 и 41112.503.491 и нанасяне на тяхно място имот с идентификатор 41112.503.4456 в съответствие с направено контролно геодезическо заснемане на място и действащ регулационен план и се извършва въз основа на геодезически измервания, действащ регулационен план и документи, удостоверяващи права на собственост.

 

Изменението е с цел отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта.

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в петдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в СГКК – Кюстендил, ул.”Гороцветна” №43 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права, както и да представинте нотариален акт № 76 том 3 от 05.07.2004 г., издаден от Кюстендилски районен съд. Документите може да изпратите на адрес: СГКК - Кюстендил гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна” № 43.

 

 

 

 

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. 01-59915-15.02.2018 г., СГКК - Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния

регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 41112.503.490 и 41112.503.491 с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър” № № 74-74А, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 Приложение:

Скица проект №  15-116050-23.02.2018 г.

 

 

 

Началник на Службата по геодезия,
картография и кадастър  КЮСТЕНДИЛ:

 

..................................................................

/инж. Ралица Лефтерова –Заповед № РД-20-4/15.02.2018 г./