ДО ГРИГОР ГЕОРГИЕВ МИШКОВ КАЛИН ГЕОРГИЕВ МИШКОВ МАРИН ТОДОРОВ КИРЕВ МАГДАЛИНА КОСТАДИНОВА ЯКОВОВА ТИНКА ХРИСТОВА БАЙРЕВА СТАНИМИРА ПЕТРОВА ПАРАПУНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
ГРИГОР ГЕОРГИЕВ МИШКОВ
КАЛИН ГЕОРГИЕВ МИШКОВ
МАРИН ТОДОРОВ КИРЕВ
МАГДАЛИНА КОСТАДИНОВА ЯКОВОВА
ТИНКА ХРИСТОВА БАЙРЕВА
СТАНИМИРА ПЕТРОВА ПАРАПУНОВА
ЯНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН БОГОМИЛОВ КРЪСТЕВ
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

Публикация на:: 
Благоевград

       На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61 , ал. 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на подадено от МАРИЯ ГЪРБЕВА заявление с рег. № 01-335924-31.10.2016  на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър, което  се изразява в коригиране границите на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 61813.55.15 и 61813.52.78; допълване на нов  ПИ с идентификатор 61813.873.8 и Сграда с идентификатор 61813.873.8.1, както и нов ПИ с идентификатор 61813.55.115 - с трайно предназначение на територията: земеделска ; НТП ливада, собственост на Иван Радонов Кирев по Решение № 3303/ 26.07.2007 г. на ОС“З“ гр. Разлог, на основание одобрен със Заповед № ОА-РР-483/ 10.06.2015 г. на Областен управител - Благоевград ПНИ и регистрите към него  на зем. земи, предназначени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Голям Чурулец“ , попадащ в землището на гр. Разлог. На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

 

Дата на поставяне на таблото: 09.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 17.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл .експерт  `АО`:

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/