Дo: ГРИГОР ВАСИЛЕВ СТАТЕЛОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ГРИГОР ВАСИЛЕВ СТАТЕЛОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-386481-13.12.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3165-04.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6703.303, 55419.6703.125, 55419.6703.176, 55419.6703.177, 55419.6703.215, 55419.6703.103, 55419.6703.122, 55419.6703.124, 55419.6703.3136, 55419.6703.3137, 55419.6703.3138, 55419.6703.3139, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед №18-3165-04.05.2017 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-3165-04.05.2017 г.
2. Копие на скица проект.

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 13.07.2017 г.